ی. مرداد ۱۰ام, ۱۴۰۰

پایگاه خبری اقتصاد هنر

گذری به هنر ایران با رویکرد اقتصادی

ش. کوشا

1 دقیقه خوانده شده

تا پایان مرداد هرگونه مجوز آموزشگاههای آزاد هنری چه دائمی و موقت بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار است. به...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس